Regulatory Affairs (RA)

Med en lång tradition av att dokumentera effekten och säkerheten hos Probis unika probiotiska bakterier på en hög vetenskaplig nivå blev i november 2003 ProViva (med Probis bakterie Lactobacillus plantarum 299v) den första probiotiska produkten utanför Japan som blev officiellt godkänd att marknadsföras med ett produktspecifik hälsopåstående (Svenska SNF).

Idag har reglerna om hälsopåståenden  harmoniserats inom EU enligt den nu gällande förordningen (EG) nr 1924/2006 med EFSA (European Food Safety Authority) som bedömare av vetenskaplig dokumentation och det tidigare produktspecifika påståendet är inte längre giltigt. Probis ambition är att få myndighetsgodkännande för en rad specifika hälsopåståenden och att ha ensamrätt på så många som möjligt i kraft av klinisk dokumentation.