Att investera i Probi

Probis långsiktiga och övergripande mål är att skapa värdetillväxt för sina aktieägare. Bolaget arbetar kontinuerligt med att förbättra informationsgivningen och att förse kapitalmarknaden, aktieägare, investerare och andra intressenter med relevant underlag för en rättvis värdering av bolaget. Ambitionen är att den finansiella informationen ska kännetecknas av öppenhet och relevans för att öka förtroendet och intresset för Probis verksamhet.

 

Probi på introduce.se

Nyckeltal

                      Remium Review

                      Intervjuer