Notering

Probi är sedan 2004 noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange Stockholm och handlas under benämningen PROB. Probi hör till segmentet ”Small Cap” som omfattar mindre bolag med börsvärde upp till 150 miljoner euro. Probi tillhör sektorerna ”hälsovård” och ”bioteknik” i börslistorna.

Aktiekapitalets utveckling

Händelse År Emissionskurs Ökning av antalet aktier Totalt antal aktier Nominellt värde/aktie Ökning av aktiekapitalet Aktiekapital
Bildande 1991 500 500 100 50 000 50 000
Fondemission 1:1 1997 500 1 000 100 50 000 100 000
Riktad emission¹ 1997 150 1 150 100 15 000 115 000
Split från 100 till 1 1997 113 850 115 000 1,00 0 115 000
Fondemission 34:1 1998 3 910 000 4 025 000 1,00 3 910 000 4 025 000
Riktad emission² 1998 1 006 250 5 031 250 1,00 1 006 250 5 031 250
Fondemission 15:10 1998 7 546 875 12 578 125 1,00 7 546 875 12 578 125
Riktad emission³ 1998 12 1 721 875 14 300 000 1,00 1 721 875 14 300 000
Fondemmision 13:10 1998 18 590 000 32 890 000 1,00 18 590 000 32 890 000
Nyemission med företrädesrätt 1998 10 8 222 500 41 112 500 1,00 8 222 500 41 112 500
Omvänd split 5:1 2000 - 8 222 500 5,00 - 41 112 500
Nyemission 2004 1 142 800 9 365 300 5,00 5 714 000 46 826 500
  1. Emissionen riktades till grundare och ledande befattningshavare
  2. Emissionen riktades till Skånemejeriers ägarkrets och till Probi AB
  3. Emissionen riktades till andelsägarna i skånemejerier, personal i Probi AB och Skånemejerier samt vissa andra närstående