Bolagsordning

BOLAGSORDNING

   

för Probi Aktiebolag (publ)

   

556417-7540

 


§ 1 Bolagets firma skall vara Probi Aktie­bolag (publ).
 
  

§ 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Lunds kommun, Skåne län.
 
  

§ 3 Bolaget skall, direkt eller genom dotterbolag, utveckla, framställa och marknadsföra produkter, som kan verka tillväxtstimulerande och/eller reglerande av den naturliga mikrofloran hos människor samt bedriva annan därmed sammanhängande verksamhet.
 
  

§ 4 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 40 000 000 kronor och högst 160 000 000 kronor.
 
  

§ 5 Antalet aktier skall vara lägst 8 000 000 och högst 32 000 000.
 
  

§ 6 Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst två suppleanter.
 
  

§ 7 Bolaget skall ha en revisor med eller utan en revisorssuppleant. Till revisor skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.
 
  

§ 8 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.  

   

§ 9 Bolaget skall varje år hålla en ordinarie bolagsstämma (årsstämma), varvid följande ärenden skall behandlas:  

 1. Val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordning för stämman;
 4. Val av en eller två justeringsmän;
 5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
 7. Beslut
  • (a)     om fastsställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  • (b)     om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  • (c)      om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
 8. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
 9. fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorssuppleant;
 10. val av styrelse och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter;
 11.  annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

 

§ 10 Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.
   

§ 11 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
   

§ 12 För att få deltaga i bolagsstämma skall ak tieäga re anmäla sig hos bolaget senast den dag, som anges i kal lelsen till stäm man, före kl 16.00. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lör dag, midsom maraf ton, julafton eller nyårsaf ton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält antalet biträden på det sätt, som anges i föregående. Antalet biträden får vara högst två.  

  

____________________________________ 

  

Denna bolagsordning har antagits på ordinarie bolagsstämma den 22 april 2010.