Ersättningsprinciper

Probi skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Kompensationen till bolagsledningen skall bestå av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga ersättningar. Tillsammans utgör dessa delar den anställdes totalkompensation.

Den fasta lönen skall beakta den anställdes ansvarsområden och erfarenhet. Den rörliga lönen skall vara beroende av den anställdes uppfyllelse av kvantitativa och kvalitativa mål och skall uppgå till högst 50 % av den fasta lönen. Övriga ersättningar och förmåner skall vara marknadsmässiga och bidra till att underlätta befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter.

Bolagsledningens anställningsavtal inkluderar uppsägningsbestämmelser. Enligt dessa avtal kan anställning vanligen upphöra på den anställdes begäran med en uppsägningstid av tre till sex månader och på bolagets begäran med en uppsägningstid av sex till tolv månader. Oförändrad lön uppgår under uppsägningstiden.

Ersättningsutskottet skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.