Ersättningsutskott

Probis ersättningsutskott utgörs av styrelsen i sin helhet. Ersättningsutskottet fastställer lön och ersättningar för verkställande direktör, samt principerna för lön och ersättningar för övriga ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet ser löpande över anställningsvillkor och förmåner för ledande befattningshavare.