Incitamentsprogram

Årsstämman 2011 fattade beslut om ett aktiekursrelaterat incitamentsprogram för bolagsledningen att gälla för verksam­hetsåren 2011 och 2012. Utfallet baseras på bolagets aktiekursutveckling under åren 2011–2014. VD och övriga ledande befatt­ningshavare deltar i incitamentsprogrammet för åren 2011 och 2012 då de lönsamhets- och försäljningsmål som fastställts vid ingången av respektive år uppnåddes. Programmet för år 2011, där utfallet basera­des på en jämförelse mellan bolagets aktie­kurs och generalindex på NASDAQ OMX Stockholm år 2013 jämfört med år 2010, är avslutat utan att ge rätt till någon ersättning.

Programmet för år 2012 baseras på en jämförelse mellan bolagets aktiekurs och generalindex på NASDAQ OMX Stock­holm. Bolagets aktiekurs måste ha överstigit generalindex med minst 25 procent år 2014 jämfört med år 2011 för att någon rätt till ersättning ska föreligga. Eventuell ersättning utbetalas år 2015. Utfallet av incitaments­programmet är maximerat till ett belopp motsvarande 1,44 månadslöner för de som omfattas av programmet.

Ersättning enligt detta incitamentsprogram ryms inom ramen för rörlig lön som beskrivs under ”Ersättningsprinciper”.