Styrelsens arbetssätt

Enligt Probis bolagsordning skall styrelsen bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst tre suppleanter.

Styrelsen upprättar årligen en arbetsordning som reglerar arbetsfördelning och ansvar mellan styrelse, ordförande samt verkställande direktör. Styrelsen har det yttersta ansvaret för Probis organisation samt förvaltning av bolagets angelägenheter.

Den beslutar om större organisations- och verksamhetsförändringar samt om att tillsätta och entlediga verkställande direktör. Styrelsens uppgifter omfattar utvärdering och fastställande av strategier, affärs­planer och budget. Styrelsen fastställer också delårsrapporter och boksluts­kommuniké.

Styrelseordförande är ansvarig för att kontinuerligt följa bolaget och se till att samtliga styrelse­ledamöter löpande får nödvändig information för att bedöma och utvärdera Probi. Ordförande ska samråda med verkställande direktör i strategiska frågor, leda styrelsemötena samt tillse att styrelseärenden inte handläggs i strid med jävsreglerna i aktiebolagslagen.

Styrelsen fastställer årligen en instruktion för verkställande direktör med riktlinjer för den löpande förvaltningen, bokföringen och medelsförvaltningen samt internkontrollen i bolaget. Instruktionen omfattar även verkställande direktörs befogenheter samt informations­skyldighet gentemot styrelsen.