Nyckeltal

Rapport över totalresultat för koncernen 2013 2012 2011 2010 2009
Valuta: TSEK
Nettoomsättning 102 210 99 562 94 379 80 831 65 466
Summa rörelsens intäkter 103 554 100 392 95 009 81 127 66 230
Summa rörelsens kostnader -85 411  -83 183 -77 212 -63 030 -52 421
Rörelseresultat 18 143 17 209 17 797 18 097 13 809
Finansiella poster 1 348  1 113  1 708  612 853
Resultat före skatt 19 491 18 322 19 505 18 709 14 662
Skatt på årets resultat -4 446  -4 817  -5 312  -5 048 -3 911
Årets resultat 15 045 13 505 14 193 13 661 10 751
Rapport över finansiell ställning för koncernen 2013 2012 2011 2010 2009
Valuta: TSEK
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 28 191  18 619 18 414 19 438 23 524
Materiella anläggningstillgångar 2 359   3 021 3 265  3 766 2 752
Uppskjutna skattefordringar  0  0  0  4 711 9 759
Summa anläggningstillgångar 30 550  21 640 21 679 27 915 36 035
Omsättningstillgångar
Varulager 2 679   2 466  4 404  2 263 1 238
Kortfristiga fordringar 25 185  25 337 27 145 15 177 12 322
Likvida medel  91 301 87 285 76 202 89 762 71 707
Summa omsättningstillgångar 119 165 115 088 107 751 107 202 85 267
Summa tillgångar 149 715 136 728 129 430 135 117 121 302
Eget kapital och skulder
Eget kapital 131 025 122 816 116 149 122 985 114 007
Långfristiga skulder 132 1 142 0 0 0
Kortfristiga skulder 18 558  12 770 13 281  12 132 7 295
Summa eget kapital och skulder 149 715 136 728 129 430 135 117 121 302
Rapport över kassaflöden 2013 2012 2011 2010 2009
Valuta: TSEK
Resultat före skatt 19 491 18 322 19 505 18 709 14 662
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 4 934   6 320 8 912  9 042 5 145
Kassaflöde från den löpande verksamheten 271 -441  -13 561  957 -2 153
Kassaflöde från investeringsverksamheten -13 844 -6 281 -7 388 -5 970 -7 289
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -6 836 -6 837 -21 028 -4 683 0
Årets förändring av likvida medel 4 016 11 083 -13 560 18 055 10 365
Nyckeltal 2013 2012 2011 2010 2009
Valuta: TSEK Def.
Tillväxt, % 1 2,7   5,5  17,4   22,8  -3,7
Andel forskningskostnader av rörelseintäkter, % 19  18  18  19 22
Medelantal anställda 25   23 20  21 19
Rörelsekapital 2 100 606 103 011 94 470 95 070 77 972
Finansiella data
Kassalikviditet, % 3 628   933  778  865 1 152
Soliditet, % 4 87,5  89,8  89,7  91,0 94,0
Skuldsättningsgrad, % 5  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Eget kapital per aktie, SEK 14,37 13,47  12,74 13,13 12,17
Kassaflöde per aktie, SEK 0,44  1,22  -1,49  1,93 1,11
Börskurs, SEK 39,50   44,40  52,50  48,70 61,75
Börsvärde, TSEK 360 054 404 719 491 678 456 090 578 307
Lönsamhet, %
Avkastning på totalt kapital 6 13,7   14,1 14,7 14,5 12,3
Avkastning på eget kapital 7 15,4   15,3  16,3  15,8 13,5
Rörelsemarginal 8 17,8  17,3  18,9  22,5 21,1
Vinstmarginal 9 19,1   18,4  20,7  23,3 22,4

Definitioner till nyckeltal

  1. Förändring av nettoomsättning (försäljning av varor, royalty, licenser mm)
  2. Summa omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder
  3. Summa omsättningstillgångar exklusive varulager i procent av kortfristiga skulder
  4. Eget kapital i procent av balansomslutningen
  5. Räntebärande skulder i procent av eget kapital
  6. Rörelseresultat plus ränteintäkter i procent av genomsnittligt totalt kapital
  7. Resultat före skatt i procent av genomsnittligt eget kapital
  8. Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen
  9. Resultat före skatt i procent av nettoomsättningen