Ordlista

Bakteriestam

Bakterier är mikroskopiska organismer som består av en enda cell. En bakteriestam består av bakterier med samma genetiska identitet.

Cfu

Colony-forming units (kolonier av celler som tillväxer).

Functional food

Livsmedelsprodukter som berikats med en eller flera ingredienser som ger positiva hälsoeffekter utöver produktens normala näringsvärde.

Fibrinogen

Fibrinogen är ett protein som stoppar blödning genom att hjälpa blodet att koagulera.

F2-isoprostaner

F2-isoprostan är en markör för att påvisa oxidativ stress i kroppen.

Genotyp

Genotyp är den genetiska sammansättning av en organism som anges av dess DNA-sekvens.

HDL kolesterol

HDL kolesterol (det goda kolesterolet) ger en minskad risk för hjärt kärl sjukdom. Framförallt är det förhållandet mellan HDL och LDL som är viktigt. Mycket HDL i förhållande till LDL minskar risken för hjärt kärl sjukdom. HDL står för ”high density lipoprotein”.

IBS

Förkortning av engelskans ”Irritable Bowel Syndrome”; den svenska översättningen är ”kolon irritabile”, dvs funktionell tarmstörning. Sjukdomen kan räknas som ett av de stora folkhälsoproblemen.

IL-6

IL-6 (interleukin-6) är en typ av cytokin. Cytokiner produceras av immunförsvaret. De bildas ofta som svar på en infektion.

Klinisk dokumentation

Dokumentation av kliniska prövningar. Det vill säga studier av produkter (läkemedel eller livsmedel) på människor. Både friska frivilliga och patienter deltar i dessa studier.

Kosttillskott

Livsmedel som är avsedda att komplettera en normal kost och som utgör koncentrerade källor av näringsämnen eller andra ämnen med näringsmässig eller fysiologisk verkan, var för sig eller tillsammans. Kosttillskott säljs i avdelade doser, till exempel i form av kapslar, tabletter, portionspåsar eller liknande.

Laktobaciller

Ett bakteriesläkte (Lactobacillus) som är starkt associerat med människans olika slemhinnor och ofta förekommer/uppkommer vid syrning av livsmedel.

LDL kolesterol

Höga nivåer av LDL kolesterol (det onda kolesterolet) ökar risken för hjärt- och kärlproblem. LDL står för ”low density lipoprotein”.

Metabolt syndrom

Det metabola syndromet är ett samlingsnamn för riskfaktorer som kan leda till diabetes och hjärt-kärlsjukdomar, såsom hjärtinfarkt och stroke. För att ha metabolt syndrom ska man ha bukfetma plus minst två av följande:

  • förhöjd mängd triglycerider i blodet
  • låg andel HDL-kolesterol i blodet
  • högt blodtryck
  • nedsatt glukostolerans eller diabetes typ 2

Mjölksyrabakterie

En funktionell grupp av olika bakteriesläkten vilka generellt anses ofarliga för människor. Mjölksyrabakterier framträder spontant vid syrning av livsmedel

Oxidativ stress

Reaktiva syre- och kväveföreningar kan skada cellerna i vår kropp. Dessa skador kan
medverka till uppkomsten av sjukdomar som cancer och hjärt-kärlsjukdomar.

Prebiotika

Termen används för att beskriva näringsämnen såsom fruktooligosackariders förmåga att främja tillväxt av hälsosamma bakterier.

Probiotika

År 2002 föreslog en FAO/WHO-grupp en global definition av termen “probiotika”. De definierade probiotika som “levande mikroorganismer som när de intas i tillräcklig mängd ger positiva hälsoeffekter hos värden”.

Produktkategori

Avgränsade varukategorier där befintliga och potentiella licenstagare kan erbjuda färdiga produkter för slutanvändare.

Produktspecifika hälsopåståenden

Ett hälsopåstående som gäller en unik produkt vars vetenskapliga dokumentation genomgått granskning.

Synbiotika

Kombinationsprodukt som innehåller både prebiotika och probiotika vilka i kombination har en större positiv effekt på hälsan än då de intas var för sig.

Terapiområde

Användningsområde för Probis produkter definierat i medicinska termer, såsom immunrelaterade problem och IBS. Detta område omfattas av sjukdomar orsakade av mikroorganismer som bakterier, virus, svampar etc.

Triglycerider

Energi lagras i form av triglycerider i kroppens fettceller. Triglycerider kommer både från maten men kan också produceras i kroppen från kolhydrater och protein om dessa intas i överskott. Höga nivåer av triglycerider i blodet kan kopplas till ateroskleros och hjärt-kärlsjukdom.